Analisis Cerkak Bahasa Jawa "Jago Bangkok" | Cerkak Basa Jawa

Analisis Cerkak Bahasa Jawa 

Berikut kami sampaikan analisis cerkak bahasa jawa dengan judul Jago Bangkok :
Tema : Percintaan
Latar/setting
Tempat : Rumah, Sanggar senam
Alur : Campuran ( Maju-mundur)
Amanat : Sebagai Wanita harus bisa menjaga pergaulan, dan harus bisa menjaga kehormatannya.
Analisis Cerkak Bahasa Jawa "Jago Bangkok"
Analisis Cerkak Bahasa Jawa "Jago Bangkok"
JAGO BANGKOK

Ibu Ninik Suwandito, sesasi kepungkur mengeti dina ulang taune kang kaping patangpuluh pitu. Sepuh durung, nanging uga wis ora disebut mudha. Diupamakke ubenging srengenge, lagi jam siji awan. Uwis wiwit gumlewang mangulon, nanging panase isih krasa sumelet. Srawung karo sapa wae kepenak. Kumpul karo priyayi sepuh ora katon mudha, kumpul karo wong enom ora katon sepuh. Iku mau keluwihane Bu Ninik kang ora liya ibu kandhungku dhewe kang banget tak bekteni, Ian tak sayangi.

“Wis tinggalen, Buk. Kuwi tak tandangane. Nek mung nyayur sop wae, aku pinter. Iki wis jam pitu, engko ditinggal Bulik Indarto,” ujarku marang Ibu kang lagi utheg ing pawon.

“Oke, sayang.. mengko aja lali nggoreng tempe gerit karo gawe sambel lombok abang,” wangsulane Ibu saka kamar, salin ngagem clana training biru, warna favorite.

Saben Minggu esuk Ibu ora nate absen tindak menyang Sanggar Senam “Saras Salira” saperlu olahraga senam, bebarengan karo ibu-ibu komplek perumahan. Tindake nunut mobil Kijang kagungane Bulik Indarto, wetan omahku.

Yen wis kumpul Ibu padha ibu ngono kuwi, rasane banjur bali kaya dhek nalika isih mudha. Lali yen kabeh wis padha kagungan “buntut” Malah, siji-loro ana sing wis peputu. Karena kerep kumpul-kumpul kaya mengkono, njalari penampilane Ibu tansah fress. Seger, renyah, sumringah.
Ora kleru yen kanca-kanca SMA-ku biyen padha nyebut Ibuku, Ibu Gaul. Yen ngepasi kanca-kancaku dolan menyang omahku, Ibu ora canggung melu njagongi. Wis ngono ibu tansah njaga penampilan. Istilah bocah enom-e “jaim” ngono kae.
WIS seminggu Iuwih swasana omahku beda karo padatan. Ora renyah sumringah. Kabeh dadi amem. Ora sugih gunem. Luwih-Iuwih Ibuku. Pasuryane aclum, ketara yen lagi nandhang sungkawa. Wis rolas dina iki Bapak mlebu Rumah Sakit Kasih Abadi. Kelainan jantunge Bapak kambuh. Keteg jantunge Bapak kadhang ora teratur. Lagi wae rampung adus, aku nampa telpun saka Ibu ing Rumah Sakit.
“Wuk, kowe karo adhimu Bowo mreneya. Penting!”, mung ngono kuwi ngendikane Ibu. Telpun age-age ditutup.
Siiir.. keteging jantungku nitir. Tekan Rumah Sakit Kasih Abadi, durung mlebu ing pavilyun Anggrek, kamare opname Bapak, wis keprungu tangise Ibu. Ing sore iku Bapakku tinimbalan sowan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Iku mau kedadeyan telung taun kepungkur. Kegiatane ibu kang maneka warna bisa nyaput sungkawane. Wektu iki Ibu wis bali kaya wingi-uni. Seger sumyah, renyah, sumringah. Sawijining wengi, Bowo durung bali saka latihan Taekwondo, aku Ian Ibu Iungguhan santai ing ruwan njero.
“Buk... Ibu isih mudha. Jujur wae, Ibu isik kepengin.. .?” pitakonku.
Mireng pitakonku, Ibu mung mesem. Ibu pirsa juntrunge pitakonku mau.

“Wuih, aneh-aneh wae pitakonmu, Wuk. Upama kepengin, njur sapa sing gelem karo wong tuwa kaya aku iki?”, wangsulane Ibu.
“Ibu rung jompo. Nek pengin ya golek. Nek ora isa golek, tak golekke. Ha.ha... ha...,” ujarku karo ngguyu nyekakak.

“Embuh, ah.. bocah kok senengane nggodhani wong tuwa,” ngendikane Ibu karo nyiwel pupuku.
Minangka bocah kang wis ngancik diwasa aku pana kebutuhane Ibu. Yen mung babagan dhahar Ian ngombe ora tak pikir. Nanging, uwong urip mono butuhe ora mung ngombe Ian mangan sega. Isih ana kebutuhan Iiya, yaiku kebutuhan batin Ian jiwa. Isih kepengin nresnani Ian ditresnani Iawan jenis-e.
Tanpa matur Ibu, aku ngadani hubungan diplomatik karo Yumami, kanca kuliahku. Aku karo kanca siji ki jan kaya sedulur sinarawedi. Tinarbuka, ora nyimpen wadi siji Ian sijine. Yumami tak sraya amrih golek sisik melik. Sapa ngerti dheweke duwe jago kanggo ibuku.

“Aku ra guyon Iho iki, Mik. Serius nanging ya santai wae-Iah. Aku krasa, Ibu sok kasepen. Luwih-Iuwih yen malem Minggu. Aku diapeli Mas Soni, Bowo mesthi nglencer metu. Ibu mung mriksani tivi. Nek ora seneng karo acarane, mung njur mlebu kamar,” celathuku.

“Ya nek terus bisa sare. Bisa wae mung klisikan ngekep guling. Mbayangke sing ora-ora,” sambungku.

“Lha ibumu apa wis nate curhat marang kowe, yen kepengin...” pitakone Yumami.

“Ngendika terus terang ya durung. Nanging yen tak godhani bab pacar, pasuryane dadi biyas, katon berbunga-bunga. Saka kono aku bisa gawe dudutan, yen Ibu isih darbe greget... rabi maneh,” kandhaku jujur.

“Oke, Wuk. Wektu iki aku durung duwe jago. Ning aja kuwatir. Aku tak madik-madik... Pangestumu wae,” kandhane Yumami karo ngeslah sepedha motore.

“Sadurunge, aku maturnuwun, Mik. Ning pesenku, aja mung waton. Nek isa ya golekke sing jago Bangkok. He... he.. he,” aku wong loro sowang-sowangan. Yumami ngalor, aku ngulon.
“MALEM, Wuk. Sip deh. Aku wis entuk jago. Sesuk awan ketemu nang kampus,” sawijining wengi Yumami telpun aku.

“Jagone ngene, Wuk...!” kandhane Yumami ing kampus dina esuke. Jempol tangan kekarone diangkat munggah.

“Tenane...?’ Sing jempol, apane Mik? Aku emoh nek sing jempol mung blegere thok,” celathuku seneng.
“Apa ya aku tegel karo kadang sinarawedi...?!”, Yumami menehi jaminan.
Rampung kuliah aku age-age mulih. Kumudu-kudu selak kepengin ketemu Ibu. “Ya kaya ngene iki anak sing bekti marang wong tuwane. Ngerti butuhe Ibune. Ora mung mburu butuhe dhewe,” grenengku jroning batin, ngalem awakku dhewe.

“Kepriye, Buk..? Priyayine anteng, ora pati sugih gunem. Slirane sedhengan. Karyawan sawijining Bank Swasta. Yuswane rong taun Iuwih mudha katimbang Ibu. Ora papa. EGP, Emang Gue Pikiran, ngono wae. Sing penting padha tresnane,” ujarku nggrontol wutah.
Kojahku durung titik. Isih tak sambung maneh.
“Piyambake iku dhudha, Bu. Ditinggal seda garwane. Durung kagungan putra. Nek ibu ora cepet-cepet merespon, selak digaet wong Iiya Iho. Kersa ya, Buk...?! Oh iya, asmane Kuwat Witono, isih kepernah Paklik-e Yunani,” kandhaku semu meksa.
“Ya ngko sik ta, Wuk. Ngono-ngono rak ya dilimbang dhisik. Ora ujas-ujus. Nganggo proses perkenalan barang ta? Kanggo njajagi ati kekarone. Ibu emoh nek tuku kucing ing sajroning karung,” ngendikane Ibu Sareh.

ORA nganti sesasi, Ibuku kelakon jadian karo Pak Kuwat Witono. Sepisan silaturahmi menyang omahku diterke Yumami. Gandheng piyayine anteng katone rada kikuk. Begjane, aku Ian Yumami wonge crewet. Satemah, ing patemon sepisanan iku sing akeh guneman ya aku karo Yumami. Ibu mung mesem-mesem tak garapi ing sangareping tamune. Dina-dina candhake Pak Kuwat wis ora diterke Yumami maneh. Ing malem Minggu mesthi wakuncar, ngapeli Ibu. Wis ora kikuk maneh kaya dhek wing-wingi. Kadhang muncul nakal-ku. Aku kepengin weruh, piye tandang grayange yen wong sepuh padha pacaran.
Pranyata ora akeh bedane karo bocah enom. Tak injen saka suwaliking kordhen kamarku, astane Ibu kadhang diremet-remet Pak Kuwat. Lungguhe uga epet-epetan kaya nek aku jagongan wong loro karo Mas Soni, pacarku. Nalika Pak Kuwat wis kondur, Ibu asring tak godha. Tak Tirokake eksyen-e nalika nemoni Pak Kuwat. Karo gumujeng renyah, gegerku digablogi nganggo bantal kursi.
“Wingi ibu tok kon gelem. Mbasan gelem, mben dina mung tok ece wae. Hiiih... !‘ astane Ibu njur nyiwel bangkekanku.

SESAMBUNGANKU karo Mas soni saya rumaket. Saiki Mas Soni yen wakuncar ora mung ing malem Minggu thok. Bisa diunekake, saben byar teka ngapeli aku. Jarene, ora ketemu aku sedina, rasane kaya ora ketemu sewindu. “Ya kaya ngono kuwi sing jenenge mabuk kepayang,” batinku.
Sawijining dina, ora ana kegiyatan kampus, aku ngajak Mas Soni dolan menyang sawijining kolam pemancingan. Ora arep mancing, wong aku Ian Mas Soni ora hobi mancing. Mung arep tak ajak omong-omongan perkara kang nyangkut aku Ian Mas Soni. Mula aku golek papan sing rada sepi.
“Mas, aku wedi je...,” aku mbukani rembug karo tanganku nyekel kenceng tlapak tangane Mas Soni.
“Wedi memedi? salahmu dhewe, kowe seneng maca “Alaming Lelembut” ing PS wangsulane Mas Soni ngajak guyon.
“Aku serius, Mas.
“Arep serius apa rong rius, mangga,” ujare Mas Soni entheng, isih semu guyon.
“Aku telat, Mas.”
“Telat apane? Ora mlebu sekolah kok telat!”
“Telat anu.. Ehm, aku telat anggonku wulanan, Mas. Biyasane tanggal lima, iki wis tanggal selawe kok durung teka.”
“Lhokok bisa?” takon ngono mripate karo mandeng tajem mripatku. Sambunge.
“Dadi, kowe.. .isi ya?!”
“Ya kuwi sing tak wedeni, Mas,” wangsulanku.
“Nanging rak ya rung cetha ta? Kowe rak ya durung priksa nang dokter ta? Nek Isi sega, cetha!”, Mas Soni ngajak guyon maneh. Nanging, mesem wae aku ora bisa, apamaneh ngguyu. Malah, eluhku sing metu.
“Ya wis cah ayu..., rasah nangis. Amrih cethane, ngko sore tak terke menyang dokter Wahyuni, dokter Spesialis AhIi Kandungan, sing nek sore praktek nang jalan Sriwijaya kae,” kandhane Mas Soni serius. Sambunge maneh.

“Aja kuwatir, Dhik. Aku ora bakal mlayu saka tanggung jawab. Aku isih ngenggoni sifat satriya. Wani berbuat ya wani nanggung akibate.”
Krungu ujare Mas Soni sing ken iku, aku trenyuh. Tangisku ambrol.
Asil papriksan dokter Wahyuni, aku dinyatakake positif hamil. Mung saiki, aku kari golek cara anggonku arep matur Ibu. Kudu ngemong wektu amrih ora ndadekake gempunging penggalihe ibu. Aku wis nyelengi ayem, dene Mas Soni ora arep tinggal glanggang colong playu.
Dina iku sing nang omah mung aku karo Ibu. Bowo karo rombongan sekolahe study bandhing menyang Bali, nem dina. Ya ing dina iku tak wawas pas kanggo matur Ibu. Lagi mikir-mikir ngono, Ibu nimbali aku. Aku didhawuhi mlebu kamare. Durung ngendika apa-apa ibu wis muwun. Rambutku dielus-elus kebak rasa tresna.

“Mumpung mung wong loro, aku tak kandha marang kowe ya, Wuk. Nek Ibu kleru, sing gedhe pangapuramu. Sing jeneng kleru mono, dudu monopoline bocah enom. Wong tuwa uga bisa kanggonan luput, kedunungan lali,” ibu ngawali pangandikane.

“Jujur, Wuk. Ora selak, Ibu cinta abis marang Pak Kuwat. Semono uga Pak Kuwat marang Ibu. Karana wis cocog, padha tresnane, Ibu lali, nganti nindakake perkara sing kudune durung pareng ditindakake. Ibu wis tumindak kebablasen, Wuk...’ Akibate, wis rong sasi iki Ibu ora nggarap sari”. Ibu leren sedhela, ngulapi eluh kang ndlewer ing pipine.

“Nanging kowe rasah was-was, Wuk. Pak Kuwat sadhar marang tumindake. Piyambake bakal tanggung jawab. Pak Kuwat wis siyap dadi Bapakmu, Bapak-e Bowo, serta bapake bayl sing tak kandhut iki. Kowe ora kleru anggonmu nggolekake jodho kanggo Ibumu. Piyambake mono, pindhane jago, jago Bangkok, kaya kandhamu dhek emben kae. Dudu mung jago belehan. Marang kowe apadene Yumami, kanca kenthelmu kae, Ibu ngaturake panuwun kang tanpa upama,” ngono ngendikane ibu akeh-akeh.
Aku njegreg. Aku kalah dhisik, Aku durung matur ibu ngenani perkaraku, e. Iha kok Ibu malah wis ndhisiki ngutahake gegembolaning atine. Aku nangis ing pangkone ibu karo ngelus-elus padharane ibu. Ibu uga muwun, eluhe dleweran maneh ing pipine. Mungguhing Ibu, iku dudu eluh kasangsayan, nanging eluh kebak kabagyan.

Isih ungkep-ungkep ing pangkone ibu, aku mbayangake. Suk mben bakal ana wong wadon loro reruntungan bareng-bareng tumuju papan prakteke dokter Wahyuni, dokter Spesialis AhIi Kandungan, saperlu mriksakake kandhutane dhewe-dhewe, kang umure undha-undhi. Wong wadon loro mau, ora Iiya aku Ian ibuku utawa Nyonya Tiwuk Soni Garjito Ian Nyonya Ninik Kuwat Witono.
(Cuthel)
Panjebar Semangat No. 31. -2 Agustus 2014

1 Response to "Analisis Cerkak Bahasa Jawa "Jago Bangkok" | Cerkak Basa Jawa"